Salas

Informacja o danych osobowych dla Gości Pensjonatu SALAS

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH
Administratorem danych osobowych Gości hotelowych jest Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy SALAS ul. Turystyczna 19A 16-300 Augustów.

2. INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI
Inspektor ochrony informacji jest dostępny pod adresem e-mail rezerwacje@salas.pl

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH
Celem, dla których Ośrodek przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek jest:

dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Ośrodek w związku z poniesioną przez Ośrodek szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Ośrodka:
udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.
W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Ośrodek przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Ośrodek przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Ośrodka.

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Ośrodek jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Ośrodek informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.

5. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE
Ośrodek przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe:
pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Ośrodka lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

7. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Ośrodka. Ponadto, Ośrodek udostępnia adres rezerwacje@salas.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

8. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w Ośrodku z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie Ośrodka jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

10. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE
Ośrodek nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

11. DOSTĘP
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości Ośrodka SALAS dostępna jest również na stronie internetowej www.salas.pl

Dyrekcja Ośrodka SALAS